logo editura andrei saguna pic
 

Colecţii cărţi / 2005

Image

Perenitatea vlahilor tu Balcani

Autor(i) : Protu ZBORU
An publicare : 2005
ISBN : 973-732-020-4
Conţinut :  [indisponibil] 

Simpozionul Perenitatea vlahilor tu Balcani isturii s-civilizatii armaneasca, reuniuni stiintifica te ari tu studiu problema ali latinitati tu Balcani, ari scupolu s-astearna timeilu teoreticu lucrului adratu di Fundatia cultural-stiintifica armaneasca Andrei Saguna tra analtarea armanismului, dupa cumu ari scriata tu statutu ca prota borgi: s-lia parti la prezervarea s-cristearea avearilei culturali armanesta, ca parti ditu avearea culturala evropeana cari lipseasti s-hiba agiutata s-nu chiara.
Minduitu s-hiba dadunu cu Festivalulu di folcloru armanescu Parinteasca Dimandare cari aduna la Constanta oaspita alepta, Simpozionalu aduti probi tra loclu te-lu au armanili tu isturia, cultura s-civilizatia balcanica s-evropeana, agiuta la una ma buna cunusteari a loru, la una ma mari aprucheari anamisa di tuta ateli cari baneadza tu aestu coltu di Evropa.
Subu numa Dzalili ali cultura armaneasca, dubla sarbatoari nationala s-internationala simpozionu s-festivalu la cari s-adavga expozitii, tipusiri di carta, adara ditu casabalu Constanta, cafi anu tu aesti dzali ditu avgustu, una capitala tra armanamea di iutido.
Lucrarli expusi suntu adunati cafi anu tu una carti tipusita la Editura ali Fundatii Andrei Saguna?si armanu pisti chiro tra tuta ateli cari voru s-aducheasca ma ghini problema armaneasca, sa stii cama multi di armaname.
Premiili cari s-da cu aesta itii, George Murnu tra isturii, Tache Papahagi tra lingvistica s-etnologhii, Teohar Mihadas tra literatura armaneasca, au ca scupo sa-li adara cama cunuscuta pri ateli oami?i alepta cari s-au ligata numai di aesti domenii.
Aleapsim maxus anlu 2005, tu cari avemu atea di a XII-a editii a Festivalui Parinteasca Dimandare, tra-s tipusim una alidzeari di lucrari pri armaneasti, ca ea s-hiba ligata di una noaua andamusi la Congreslu Perenitatea Vlahiloru, ursitu di Fundatia Andrei Saguna dadun cu Sutata Culturala Macedo-Romana s-Congreslu di Cultura Macedo-Romana ditu S.U.A.
Tra tuti bunili cari s-adrara pana tora la aesta manifestari dau inclinaciuni cu tuta tińia tra Domnulu Prezidentu Ion Iliescu cari na aclima oaspita la Cotroceni, tra Domnulu Premieru Adrian Nastase cari na pitricu musati urari, tra Domnulu Ministru Ion Caramitru, Domnulu Ministru Razvan Theodorescu s-Domnulu Secretaru di statu Mihai Ungheanu, tra Domnulu Ambasadoru Blagoj Zasov (FYROM) s-Consululu Generalu Prodromos Markoulakis (Gartia), tra Ministerlu ali Cultura s-Ministerlu di Afaceri Externe, Prefectura, Consiliulu Judetean s-Municipalu Constanta, tra senatorlu Justin Tambozi - viceprezidentu la Fundatia Andrei Saguna s-la Sutata di Cultura Macedo-Romana, tra prof.dr. Aureliu Ciufecu prezidentulu a Congreslui tra Cultura Macedo-Romana ditu S.U.A., tra gionili s-durutlu armanu Lefteri Naum, tra prof.univ.dr. Gheorghe Zbuchea, tra voi tuta s-tra mass-media.

Tra te nu isi ghini caftu lirtari s-agiutoru.
Dumnidzalu s-na da sanatati s-puteari s-li indridzemu.
Armanlu bunu nu cheari !
Prof.univ.dr. AUREL PAPARI