logo editura andrei saguna pic
 

Colecţii cărţi / 2008

Image

Drept procesual penal - parte generală - curs, ed. a 3-a, rev.

Autor(i) : Ioan DOLTU
An publicare : 2008
ISBN : 978-973-1709-30-7
Conţinut : download PDF

CUVÂNT ÎNAINTE

Cursul de Drept Procesual Penal, partea generală, ediţie revăzută şi actualizată elaborat de domnul Ioan Doltu, profesor universitar doctor, reprezintă un nou demers de cercetare ştiinţifică întreprins de autor, a cărui activitate - atât profesională, în răstimpul celor 40 de ani de trudă ca procuror-magistrat - cât şi de preocupare constantă pentru întocmirea de lucrări teoretice în domeniul atât de fascinant al dreptului procesual penal - este bine cunoscută şi recunoscută în lumea juriştilor în ţara noastră.
Singur sau împreună cu alţi autori, domnul Ioan Doltu a scris până în prezent peste 70 de articole publicate în revistele de specialitate şi un număr de 15 cărţi, monografii, cursuri în domeniul protecţiei juridice a dreptului omului, criminologiei şi dreptului procesual penal.
Prin modul judicios în care a fost structurat şi mai ales prin consistenţa argumentelor folosite în susţinerea punctelor de vedere exprimate, prin faptul că el conţine elemente de drept comparat şi pentru să este scris într-un stil clar şi concis cursul de faţă este o nouă reuşită a autorului; este o contribuţie însemnată adusă cunoaşterii instituţiilor dreptului procesual penal, o bogată sursă de informare pentru cei care au preocupări în domeniu.
Meritul autorului - actualmente distins cadru didactic al învăţământului universitar de drept constănţean, prorector al Universităţii „Andrei Şaguna” - este remarcabil prin întreaga lucrare, dar mai ales prin capitolele în care sunt relevate problemele legate de sistemul probator al procesului penal din dreptul românesc, în legătură cu care dorim să facem câteva sublinieri:
În doctrina dreptului procesual penal, această problemă a format obiect de preocupare şi se află în atenţia cercetării ştiinţifice româneşti. Ea reţine totodată atenţia şi a autorităţilor legislative româneşti. De asemenea, este cunoscut că în jurisprudenţă probele şi mijloacele de probă joacă un rol decisiv în stabilirea situaţiilor de fapt concrete şi în desluşirea adevărului în fiecare speţă, şi în evitarea, deci, a erorilor judiciare.
Este firesc că probele şi mijloacele de probă polarizează atenţia deopotrivă a legiuitorului, a cercetării ştiinţifice (a doctrinei şi a jurisprudenţei) deoarece materia probelor şi a mijloacelor de probă formează un capitol de o atât de mare importanţă, încât fără de cunoaşterea soluţiilor privind probele şi mijloacele de probă nu este de conceput realizarea funcţiilor şi finalităţii procesului penal.
În adevăr de modul de abordare a problemelor probelor şi mijloacelor de probă (şi, desigur şi a procedeelor probatorii) depinde un proces penal echitabil care este de esenţa justiţiei într-o societate civilizată, în orice stat de drept.
Faţă de cercetarea doctrinară românească de până acum a acestei probleme, autorul nu a putut evita o serie de axiome ale teoriei probelor şi mijloacelor de probă şi nu a putut, desigur ocoli o serie de fundamentări tradiţionale ale instituţiei probelor şi mijloacelor de probă. El a reuşit însă în multiple privinţe să ridice şi să sugereze soluţii ale unor probleme noi, să investigheze instituţia probelor şi a mijloacelor de probă într-o viziune cu adevărat modernă, să facă, totodată, un examen critic al unor concepţii avansate anterior în doctrină, să pună în lumină corespunzător mecanismul probator în procesul penal contemporan şi să înfăţişeze funcţionalitatea acestuia în jurisprudenţă, să examineze amplu şi din multiple unghiuri de vedere valoarea şi greutatea specifică a mijloacelor de probă prevăzute în art. 64 din Codul de procedură penală.
Am mai reţinut de asemenea, în mod aparte împrejurarea că autorul a invocat (într-un volum apreciabil) şi decizii ale Curţii Constituţionale, care rezolvând excepţii de neconstituţionalitate, au contribuit la aplicarea corectă în practică a normelor penale şi procesual penale.

*

* *

Cursul elaborat de domnul Ioan Doltu este rezultatul unei munci minuţioase de investigare a problematicii referitoare la partea generală a Dreptului Procesual Penal, cu modificările legislative la zi, în materie.
Rezultatul acestei activităţii de cercetare s-a concretizat în prezentarea unei lucrări de evidentă valoare ştiinţifică şi de aceea recomand fără rezerve tuturor studenţilor şi altor categorii de persoane interesate, cursul de Drept Procesual Penal, partea generală, elaborat de domnul Ioan Doltu, curs care îi va ajuta să înţeleagă şi să aplice în practică cu succes normele procesual penale; felicit autorul şi-l îndemn să continue cercetarea, să elaboreze noi lucrări în acest domeniu.


Prof.univ.dr. ION NEAGU